Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa Krucz

Lasy Nadleśnictwa Krucz położone są na terenie województwa Wielkopolskiego, w powiatach Czarnkowsko-Trzcianeckim, Szamotulskim i Obornickim. Nadleśnictwo Krucz stanowi jeden obręb i dzieli się na 10 leśnictw: Goraj, Ciszkowo, Kruczlas, Gniewomierz, Biała, Annogóra, Klempicz, Smolary, Garncarskibród i Tarnowiec oraz gospodarstwo szkółkarskie w Gniewomierzu.

Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa Krucz wynosi 18.036 ha. Lasy prywatnej własności nadzorowane przez nadleśnictwo zajmują 1.415,95 ha powierzchni leśnej. Grunty leśne zalesione stanowią 16.570 ha, grunty niezalesione 336 ha, grunty związane z gospodarką leśną 584 ha.
Lasy Nadleśnictwa Krucz usytuowane są w III Krainie Wielkopolsko – Pomorskiej w 4 Dzielnicy Kotliny Gorzowskiej w Mezoregionie Puszczy Noteckiej.
Zdecydowaną większość powierzchni leśnej stanowią gleby typu bielicowego (około 60 %), ubogie w części organiczne o znacznej przepuszczalności. Na drugim miejscu są gleby rdzawe zajmują 18%. Stosunkowo duży udział mają również gleby semihydrogeniczne (szczególnie glejobielicowe) powstałe pod wpływem wysokiego poziomu wód gruntowych występujące na 12% powierzchni Nadleśnictwa.
Podobnie jak lasy innych puszczańskich nadleśnictw, lasy Nadleśnictwa Krucz charakteryzują się nieprawidłową strukturą wieku. Są to głównie jednogatunkowe drzewostany sosnowe powstałe po roku 1924 po katastrofalnej gradacji sówki choinówki.
Głównym gatunkiem lasotwórczym jest Sosna zajmująca 88,5% powierzchni leśnej.
Siedliska leśne w Nadleśnictwie są na ogół ubogie:
bory stanowią 65,6 % powierzchni w tym Bór Świeży (Bśw) 65,5%, Bór wilgotny (Bw) 0,1%, bory mieszane 16,9 % w tym Bór Mieszany świeży (BMśw) 13,8%, Bór Mieszany wilgotny (BMw) 3,0%, Bór Mieszany bagienny (BMb) 0,1%, lasy i olesy 17,5 % w tym Las Mieszany świeży (LMśw) 5,4%, Las Mieszany wilgotny (LMw) 3,8%, Las świeży Lśw 5,3%, Las wilgotny (Lw) 2,2%, Ols (OL) 0,2% i Ols Jesionowy (OLJ) 0,6%.
lasy stanowią dominującą formację roślinną w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa, tworząc następujące zbiorowiska: bór suchy (Cladonio – Pinetum), suboceaniczny bór świeży (Leucobryo – Pinetum), bór bagienny (Vaccinio uliginosi – Pinetum), bór mieszany (Querco roboris – Pinetum), żyzna buczyna niżowa (Melico – Fagetum), świetlista dąbrowa (Potentillo albae – Quercetum), środkowoeuropejski las grądowy (Galio sylvatici – Carpinetum), olsy (Ribo nigri – Alnetum) oraz lasy łęgów jesionowo – olszowych (Circaeo – Alnetum).

Bory i lasy Nadleśnictwa Krucz stanowią część jednego z największych w skali kraju kompleksu leśnego zwanego Puszczą Notecką. Cały obszar Puszczy zaliczony jest do obszaru chronionego krajobrazu; zajęty jest przez rozległe, jedne z największych w Europie, wydmy śródlądowe, porośnięte borami. Pośród borów znajduje się ciąg malowniczo położonych jezior rynnowych. Na terenach bezodpływowych lokalnie występują bagna oraz torfowiska wysokie.Największe zbiorniki wodne to jeziora: Białe, Kruteckie, Wielkie, Hamrzyskie i Rzecińskie. Ich łączna powierzchnia to ponad 250 ha. Wśród lasów Nadleśnictwa znajdują się trzy mniejsze naturalne jeziora: Pustelnik (Ósemka), Pokraczyńskie, Jeziorko (Mirocin).
Klimatycznie obszar Nadleśnictwa należy do klimatu Wielkich Dolin. Jest ubogi w opady atmosferyczne. Średnia ilość opadów (z ostatniego 10-lecia) wynosi 547mm, średnia temperatura roczna 8,1 °C, a długość okresu wegetacyjnego to 220 dni.

Ze względu na swe walory krajobrazowe obszar Nadleśnictwa wraz z przyległymi gruntami w przeważającej części leży w obszarze chronionego krajobrazu Puszcza Notecka, natomiast mniejsza część znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu Dolina Noteci.

 


Fot. H. Hejwosz