Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO ROBOTNIKA OBSŁUGI

Krucz, 08.07.2021 r.
 

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA KRUCZ
W SPRAWIE NABORU
NA STANOWISKO ROBOTNIKA OBSŁUGI


I.Organizator naboru:
Nadleśnictwo Krucz
Krucz 28
64-720 Lubasz

II. Tryb prowadzenia naboru   
Miejscem publikacji o w/w informacji o naborze jest:
1. Strona internetowa  Nadleśnictwa Krucz;
2.Tablica ogłoszeń w Nadleśnictwie Krucz.

III. Zakres obowiązków i odpowiedzialności określonych dla stanowiska:
1. sprzątanie pomieszczeń Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek;
2. obsługa techniczna organizowanych imprez;
3. szczegółowy zakres pracy zostanie określony po zatrudnieniu.

IV. Wymagania formalne:
1. Wymagania fakultatywne, wynikające ze specyfiki oferowanego stanowiska:
A. wykształcenie  min. zawodowe
B. prawo jazdy kat. B;
C. posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich;
D. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku robotnika obsługi.

2. Wymagania dodatkowe:
A. obsługa prostych maszyn i urządzeń ręcznych;
B. umiejętność  efektywnej organizacji czasu pracy;
C. odporność na stres;
D. predyspozycje osobowe: dokładność, sumienność, rzetelność;
E. komunikatywność;
F. dyspozycyjność;
G. doświadczenie na podobnym stanowisku.

V. Warunki zatrudnienia:
1. umowa o pracę na czas określony – 6 miesięcy, a w przypadku spełnienia oczekiwań pracodawcy możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony;
2. zatrudnienie w pełnym wymiarze;
3. praca w stabilnej i zorganizowanej firmie;
4. świadczenia socjalne i zdrowotne.

VI.Wymagane dokumenty:
1.  CV, zawierające adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, opatrzony własnoręcznym, czytelnym podpisem lub certyfikowanym podpisem elektronicznym;
2.  list motywacyjny opatrzony własnoręcznym, czytelnym podpisem lub certyfikowanym podpisem elektronicznym;
3.  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
4.  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i uprawnieniach (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
5.  kserokopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie (świadectwa pracy, zaświadczenia itp.).

VII. Termin i miejsce składania ofert:

     Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w formie pisemnej w oryginale, w zaklejonej kopercie na adres:
Nadleśnictwo  Krucz
Krucz 28
64 – 720 Lubasz
lub wersji elektronicznej dokumentu - opatrzonej certyfikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail:
 krucz@pila.lasy.gov.pl
  Na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail należy zawrzeć opis:
  „REKRUTACJA NA STANOWISKO ROBOTNIKA OBSŁUGI”.

       Dokumenty należy dostarczyć do dnia 16.07.2021 r. do godz. 15.00.

VIII.    Informacje dodatkowe o naborze:
1. złożone dokumenty poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej;
2. Nadleśnictwo Krucz zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, którzy pozytywnie przeszli proces wstępnej rekrutacji;
3. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni   telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
4. zaproszeni do rozmowy kandydaci powinni okazać do wglądu oryginały wszystkich dokumentów aplikacyjnych złożonych w formie kserokopii;
5. Nadleśnictwo Krucz informuję, że nie odsyła dokumentów aplikacyjnych, jeśli kandydat nie zaznaczy tego w aplikacji;
6. dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani, będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego;
Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone (zał. nr 4)
7. o końcowym wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie;
8. Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania kwalifikacyjnego na każdym etapie bez podania przyczyny;
9. Nadleśnictwo Krucz nie zwraca kandydatom poniesionych kosztów związanych z naborem;

10. Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani:
Joanna Stachowiak - specjalista ds. pracowniczych  
 tel.   67 255 18 25   lub   508 336 865
 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 14


Podpisał
Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz
Stanisław Zalewski