Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Instruktora technicznego ds. praktycznej nauki zawodu w Nadleśnictwie Krucz

OGŁOSZENIE
Nadleśniczego Nadleśnictwa Krucz
w sprawie naboru zewnętrznego na stanowisko: Instruktora technicznego ds. praktycznej nauki zawodu w Nadleśnictwie Krucz

I. Organizator naboru:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictw Krucz
Krucz 28,
64-720 Lubasz
tel.: 67 255 18 25
e-mail: krucz@pila.lasy.gov.pl

II. Tryb prowadzenia naboru: Nabór zewnętrzny
Stanowisko: Instruktor techniczny ds. praktycznej nauki zawodu

III. Warunki zatrudnienia:
1) Umowa  o  pracę  na  czas  określony–6  miesięcy,  w  przypadku  spełnienia oczekiwań pracodawcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.
2) Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
3) Nadleśnictwo oferuje pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji, atrakcyjnym systemie wynagrodzenia. Zapewniamy niezbędne narzędzia do pracy oraz możliwość pogłębiania wiedzy w szkoleniach.
4) Świadczenia socjalne i zdrowotne.

IV. Wymagania:
Obligatoryjne ( podstawowe):
1) Obywatelstwo polskie.
2) Wykształcenie średnie lub wyższe leśne.
3) Stan    zdrowia    pozwalający na zatrudnienie na stanowisku instruktora technicznego ds. praktycznej nauki zawodu.
Preferowane:
1) Pożądane cechy osobowości: dyspozycyjność, dokładność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoki poziom kultury osobistej, odporność na stres.
2) Podstawowa znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP).
3) Obsługa podstawowych programów pakietu Office w szczególności: Word, Excel, Outlook.
4) Posiadanie prawa jazdy kat. B.
5) Doświadczenie zawodowe w Lasach Państwowych i pracy z młodzieżą.

V. Wymagane dokumenty:
1) CV zawierające adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej,   a   także    dokładny    opis    przebiegu    pracy    zawodowej (z wyszczególnieniem zajmowanych stanowisk) - opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem.
2) List motywacyjny opatrzony własnoręcznym, czytelnym podpisem.
3) Kserokopię świadectw pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający posiadane doświadczenie zawodowe i/lub potwierdzające minimalny staż pracy określony w ogłoszeniu o naborze.
4) Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
5) Kserokopie dokumentów i/lub oświadczenia kandydata potwierdzające stawiane wymagania niezbędne i/lub dodatkowe w zakresie odpowiadającym stanowisku pracy, na które prowadzona jest rekrutacja.
6) Kwestionariusz osobowy  Kandydata  na  pracownika  (wg  wzoru  określonego w  załączniku  nr   1   do   Ogłoszenia   o   naborze   NK.1101.12.2022.MG w Nadleśnictwie Krucz ).
7) Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Nadleśnictwie Krucz (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do Ogłoszenia o naborze NK.1101.12.2022.MG w Nadleśnictwie Krucz).
8) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru  (wg  wzoru  określonego  w  załączniku  nr  4  do  Ogłoszenia o naborze NK.1101.12.2022.MG w Nadleśnictwie Krucz).
Dokumenty wymienione w punktach 3 i 4 winny posiadać klauzulę: „potwierdzam zgodność z oryginałem będącym w moim posiadaniu” oraz potwierdzone własnoręcznym czytelnym podpisem ubiegającego się o zatrudnienie i datę na każdym dokumencie. Brak /w/ klauzuli oraz daty i podpisu kandydata dyskwalifikuje dokumenty i tym samym spowoduje, że nie będą podlegały ocenie.

VI. Zakres wykonywanych zadań:
Prowadzenie i uczestnictwo w zajęciach praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Goraju. Opracowywanie planu zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu. Nadzorowanie prac wykonanych przez uczniów w ramach praktyk zawodowych i zajęć praktycznych.

VII. Termin i sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2022 r.
1) osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Krucz, Krucz 28, 64-720 Lubasz (sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00).
2) pocztą tradycyjną lub kurierską na adres: Nadleśnictwo Krucz, Krucz 28, 64-720 Lubasz. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjna lub kurierską decyduje data wpływu dokumentów do Nadleśnictwa (a nie data stempla pocztowego). Dokumenty które wpłyną do Nadleśnictwa po terminie wskazanym powyżej nie będą przyjęte do postepowania rekrutacyjnego i bez otwierania koperty zostaną odesłane na adres korespondencyjny kandydata / kandydatki.

Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane, a załączone dokumenty zostaną usunięte.
Każda z form przesłania oferty powinna być opatrzona klauzulą:
„Rekrutacja  na  stanowisko  Instruktora  technicznego  ds.  praktycznej  nauki zawodu - nabór zewnętrzny”

VIII.    Zasady przeprowadzania procedury rekrutacji:
Proces    rekrutacji prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Krucz.
Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach:
Etap I    – weryfikacja otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym.
Etap II –  rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.
Oferentów, którzy na podstawie oceny przesłanych aplikacji zostaną zakwalifikowani do dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego tj. rozmowy kwalifikacyjnej – powiadamia się telefonicznie, sms lub pocztą e-mail, podając datę i godzinę tego postępowania. Kandydaci Ci winni zabrać i okazać do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej: dowód osobisty oraz oryginały wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 3 i 4 dział V, złożonych na potrzeby naboru; ich brak może skutkować odstąpieniem przez Komisje rekrutacyjną od dalszego procedowania.

IX. Informacja dodatkowe:
1) Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zakończenia, uczestnicy postępowania rekrutacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni, bezpośrednio na wskazane przez siebie dane kontaktowe.
2) Po zakończeniu procedury naboru, dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wyłonieni do  zatrudnienia,  będą  mogły  być  przez  nich  odebrane  osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Krucz w godzinach: 07:00 – 15:00 w terminie do 14 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym czasie nieodebrane     dokumenty     zostaną     komisyjnie      zniszczone     zgodnie z Oświadczeniem kandydata dot. zniszczenia dokumentów (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do Ogłoszenia o naborze NK.1101.12.2022.MG w Nadleśnictwie Krucz).
3) Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie bez podania przyczyny.
4) Nadleśnictwo nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.
5) Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie naboru jest Magdalena Grębka - Specjalista ds. pracowniczych Nadleśnictwa Krucz – tel. 67 255 18 25 wew. 40.

Podpisał: Stanisław Zalewski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz

 

 

Załączniki:
1. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych.
2. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.
3. oświadczenie kandydata dot. zniszczenia dokumentów.
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.