Lista aktualności Lista aktualności

ZAKUPY GRUNTÓW LEŚNYCH LUB GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz

ogłasza

zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia.

W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów Państwowych, można złożyć w Nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej na adres mail: krucz@pila.lasy.gov.pl lub w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Krucz, Krucz 28, 64-720 Lubasz.

Oferta powinna zawierać:

1) dane kontaktowe wnioskodawcy - adres, telefon do kontaktu, ewentualnie - adres e-mail

2) opis nieruchomości – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numeru księgi wieczystej;

3) wypis z rejestru gruntów z aktualnymi danymi;

4) zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

5) propozycję ceny.

Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z zasadami nabywania gruntów dostępnymi na stornie BIP Nadleśnictwa w zakładce: Co robimy → Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa lub pod numerem telefonu: 67 255-18-25 wew. 27 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.