Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z Miejsc Postoju Pojazdów, Ścieżek i Wiat Edukacyjnych

Szanowny Turysto na leśnych ścieżkach czy w miejscach postoju pojazdu w lesie zawsze jesteś mile widziany!

Chcesz, aby twoja przygoda z lasem była bezpieczna, ciekawa i niosła mnóstwo wrażeń musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach:

Odwiedzając tereny leśne należy pamiętać o tym, że ognisko można rozpalić TYLKO w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach. Jeśli potrzebujemy pomocy lub chcielibyśmy uzyskać więcej informacji w związku z naszą wycieczką do lasu proponujemy skontaktować się z miejscowym Leśniczym, który wyjaśni wszelkie Państwa wątpliwości i w razie potrzeby udzieli pomocy. Kontakt do Leśniczych Nadleśnictwa Krucz znajduje się tutaj.

Regulamin korzystania z Miejsc Postoju Pojazdów w Nadleśnictwie Krucz:

1. Regulamin miejsc postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo.
2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.
4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.
5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność
i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.).
6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą
z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.).
7. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
8. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:
• wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu;
• mycia, sprzątania, naprawy pojazdów;
• zaśmiecania terenu;
• wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmiecie znajdujących się na miejscu postoju;
• pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju;
• pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych;
• prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów;
• puszczania luzem zwierząt domowych;
• rozstawiania namiotów;
• pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba [24 godziny];
• korzystania z miejsca postojowego w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem;
• sprzedaży płodów runa leśnego zebranych w lesie na terenie miejsca postoju pojazdów;
• rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju.
9. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
10. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura nadleśnictwa tel. + 48 67 255 18 25.

_________________________________________________________________

Regulamin korzystania z Wiat Edukacyjnych w Nadleśnictwie Krucz:

1. Regulamin korzystania z wiat edukacyjnych w Nadleśnictwie Krucz określa warunki korzystania z wiat na terenie Nadleśnictwa Krucz:
a) wiaty edukacyjnej na ścieżce przyrodniczo-leśnej „Morena Czarnkowska”,
b) wiaty edukacyjnej na ścieżce przyrodniczo-leśnej „Z Biegiem Natury”,
c) wiat edukacyjnych przy siedzibie Nadleśnictwa Krucz.
2. Każda osoba korzystająca z wiat edukacyjnych wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Wiaty edukacyjne dostępne są we wszystkie dni w roku. W uzasadnionych przypadkach wstęp do wiat edukacyjnych może zostać ograniczony, o czym nadleśnictwo poinformuje na stronie internetowej: www.krucz.pila.lasy.gov.pl.
4. Wiaty edukacyjne są ogólnie dostępne dla wszystkich Użytkowników. Istnieją 2 warianty korzystania z wiat edukacyjnych:
a) nieodpłatny bez rezerwacji: w ramach swobodnego pobytu indywidualnego oraz grupowego (wariant niedostępny w przypadku wcześniejszej rezerwacji obiektu);
b) nieodpłatny z rezerwacją: na wniosek placówki edukacyjnej - dotyczy dzieci i młodzieży przebywających w ramach wyjazdów szkolnych, przedszkolnych itp., podczas zajęć edukacyjnych.
5. Korzystający z wiaty edukacyjnej zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających ze stosownych przepisów.
6. Na terenie wiat edukacyjnych zabronione jest:
a) zaśmiecanie terenu,
b) puszczanie luzem zwierząt domowych,
c) palenie tytoniu,
d) niszczenie budowli i wyposażenia,
e) biwakowanie
f) zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub osób postronnych.
7. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie wiat edukacyjnych odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.
8. Osobom korzystającym z wiat edukacyjnych nakazuje się sprzątanie po zwierzętach domowych, za wyrządzone szkody przez zwierzęta odpowiada właściciel.
9. Korzystający z wiaty edukacyjnej ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania z wiaty oraz za szkody powstałe podczas pobytu.
10. Nadleśnictwo Krucz nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wypadki powstałe na terenie obiektu,
b) zgubione rzeczy osobiste i wartościowe.
11. Korzystający z wiaty edukacyjnej zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych.
12. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
13. Kontrolowanie i egzekwowanie postanowień regulaminu należy do pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Krucz.
14. Wszelkie uwagi Użytkowników wiat edukacyjnych proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa Krucz pod nr tel. 67 255  18 25  w dni robocze w godz. od 7:00-15:00 lub e-mail: krucz@pila.lasy.gov.pl
15. Telefony alarmowe:
a) POGOTOWIE RATUNKOWE  999 lub 112
b) STRAŻ POŻARNA  998 lub 112
c) POLICJA  997 lub 112

_________________________________________________________________

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH W NADLEŚNICTWIE KRUCZ
1. Regulamin korzystania ze ścieżek edukacyjnych w Nadleśnictwie Krucz określa warunki korzystania ze ścieżek edukacyjnych na terenie Nadleśnictwa Krucz:
a) Ścieżka przyrodniczo-leśna „Morena Czarnkowska”,
b) Ścieżka przyrodniczo-leśna przyrodniczo-leśnej „Z Biegiem Natury”,
c) Ścieżka przyrodniczo-leśna w leśnictwie Kruczlas.
2. Każda osoba korzystająca ze ścieżek edukacyjnych w Nadleśnictwie Krucz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Ścieżki edukacyjne w Nadleśnictwie Krucz dostępne są we wszystkie dni w roku. W uzasadnionych przypadkach wstęp na ścieżki edukacyjne w Nadleśnictwie Krucz może zostać ograniczony, o czym nadleśnictwo poinformuje na stronie internetowej: www.krucz.pila.lasy.gov.pl.
4. Ścieżki edukacyjne w Nadleśnictwie Krucz są ogólnie dostępne i nieodpłatne dla wszystkich Użytkowników.
5. Korzystający ze ścieżek edukacyjnych w Nadleśnictwie Krucz zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających ze stosownych przepisów.
6. Na terenie ścieżek edukacyjnych w Nadleśnictwie Krucz zabronione jest:
a) zaśmiecanie terenu,
b) puszczanie luzem zwierząt domowych,
c) palenie tytoniu,
d) niszczenie budowli i wyposażenia,
e) biwakowanie
f) zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub osób postronnych.
7. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie ścieżek edukacyjnych w Nadleśnictwie Krucz odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.
8. Osobom korzystającym ze ścieżek edukacyjnych w Nadleśnictwie Krucz nakazuje się sprzątanie po zwierzętach domowych, za wyrządzone szkody przez zwierzęta odpowiada właściciel.
9. Korzystający ze ścieżek edukacyjnych w Nadleśnictwie Krucz ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania ze ścieżek edukacyjnych w Nadleśnictwie Krucz oraz za szkody powstałe podczas pobytu.
10. Nadleśnictwo Krucz nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wypadki powstałe na terenie ścieżek edukacyjnych w Nadleśnictwie Krucz,
b) zgubione rzeczy osobiste i wartościowe na ścieżkach edukacyjnych w Nadleśnictwie Krucz.
11. Korzystający ze ścieżek edukacyjnych w Nadleśnictwie Krucz zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych.
12. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
13. Kontrolowanie i egzekwowanie postanowień regulaminu należy do pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Krucz.
14. Wszelkie uwagi Użytkowników ścieżek edukacyjnych w Nadleśnictwie Krucz proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa Krucz pod nr tel.67 255  18 25  w dni robocze w godz. od 7:00-15:00 lub e-mail: krucz@pila.lasy.gov.pl
15. Telefony alarmowe:
a) POGOTOWIE RATUNKOWE  999 lub 112
b) STRAŻ POŻARNA  998 lub 112
c) POLICJA  997 lub 112

_________________________________________________________________

Regulamin funkcjonowania Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek.
I. Wykaz pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby odwiedzających Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek.
1. Duża sala konferencyjna – parter (233 m²), z dostępem do szerokopasmowego Internetu, klimatyzowana ze sceną i zapleczem multimedialnym,
2. Sala konferencyjna mała – parter (153 m²) z dostępem do szerokopasmowego Internetu, klimatyzowana z zapleczem multimedialnym,
3. Sala edukacyjna – piętro (132 m²) z dostępem do szerokopasmowego Internetu, klimatyzowana z zapleczem multimedialnym,
4. Sala wystaw duża – piętro (250 m²) z dostępem do szerokopasmowego Internetu, klimatyzowana z zapleczem multimedialnym,
5. Hol główny – korytarz ekspozycyjny z funkcją wystawienniczą (165 m²).

II. Założenia funkcjonalne.
1. Duża sala konferencyjna na parterze przeznaczona jest dla obsługi dużych grup w ramach konferencji, seminariów, sesji oraz innych imprez, w których bierze udział ok. 200 osób.
2. Sala konferencyjna mała na parterze przeznaczona jest dla obsługi 60-80 osobowych grup w ramach narad, spotkań, szkoleń, na każdym stanowisku istnieje możliwość podłączenia komputera do Internetu.
3. Sala edukacyjna – piętro przeznaczona jest dla obsługi 30-40 osobowych grup w ramach zajęć z zakresu edukacji leśnej.
4. Sala gimnastyczna – nowoczesna sala sportowa wykorzystywana na potrzeby:
a. uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Goraju w zakresie realizowania zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego,
b. nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
5. Sala wystawy przyrodniczej – piętro z ekspozycją stałą, zwiedzanie możliwe jest zarówno pod opieką przewodnika jak i samodzielnie.
6. Korytarz ekspozycyjny wyposażony jest w ekspozycję stałą lub czasową, zwiedzanie możliwe jest zarówno pod opieką przewodnika jak i samodzielnie.

III. Opis ogólny.
1. Ścieżki edukacyjne mają charakter pętli rozpoczynające się i kończące w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek. Ścieżki funkcjonujące przy CPLP Goraj-Zamek pn. „Morena Czarnkowska” oraz „Z biegiem natury” wyposażone są w tablice edukacyjne, regulaminy, witacze, kierunkowskazy. Na każdej ze ścieżek w połowie długości znajduje się miejsce odpoczynku w formie wiaty i ławostołów. Ścieżkę edukacyjną pn. "Morena Czarnkowska" tworzą dwie połączone pętle (mała i duża). Długość dużej pętli wynosi ok. 5 km, szacunkowy czas przejścia to ok. 100-120 min., długość małej pętli wynosi ok. 2 km, szacunkowy czas przejścia to ok. 40-60 min. Ścieżkę edukacyjną „Z Biegiem Natury” tworzy pętla o długości ok. 5 km i szacunkowym czasie przejścia ok. 100-120 min.
2. Godziny funkcjonowania Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
3. Zaprojektowane sale dają możliwość funkcjonowania Centrum na bardzo wielu płaszczyznach: konferencje, szkolenia, zajęcia w małych grupach i zajęcia w grupach o większej ilości uczestników. W przypadku dużej ilości osób mogą zostać zaangażowani pracownicy Nadleśnictwa Krucz.
4. Korzystanie z sali edukacyjnej, sali wystawy edukacyjnej oraz sali wystawy historycznej - nieodpłatne.
5. Korzystanie z sali konferencyjnej dużej, Sali konferencyjnej małej, sali gimnastycznej – odpłatne, zgodne z aktualnie obowiązującym cennikiem.
6. Zajęcia grupowe odbywać się będą tylko po wcześniejszym umówieniu się poprzez system elektronicznej rezerwacji, telefonicznie lub osobiście.
7. Obiekt dostosowany jest także do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

IV. Przepisy porządkowe dla osób korzystających z oferty Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek.
1. Warunkiem przebywania na terenie Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek jest przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób,  przepisów p.poż, porządkowych i zasad bezpieczeństwa.
2. Centrum udostępnione jest przez cały rok w godzinach 7.00-15.00, a w dni wolne od pracy zwiedzanie jest możliwe pod opieką pracownika CPLP Goraj-Zamek po wcześniejszym umówieniu.
3. Dzieci przebywające na terenie Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek muszą być pod opieką dorosłych.
4. Organizacja imprez jest możliwa tylko przez osoby dorosłe i odbywa się po uprzednim zgłoszeniu w CPLP Goraj-Zamek.
5. Podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Centrum opiekunowie grup muszą być obecni przez cały czas trwania zajęć, dbając o utrzymanie dyscypliny i bezpieczeństwo uczestników.
6. Osoby korzystające z oferty Centrum zapoznają się z prezentowanymi w Centrum obiektami m.in. modelami, eksponatami roślin i zwierząt, elementami wystaw bez ich dotykania, przesuwania czy też obchodzenia się z nimi w sposób mogący skutkować ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia Centrum (m.in. obiektów edukacyjnych) ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych są to prawni opiekunowie tej osoby.
8. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada opiekun grupy.
9. O ewentualnych uszkodzeniach obiektów edukacyjnych, sprzętu i elementów wyposażenia sal lub wiaty, w których odbywają się zajęcia należy niezwłocznie poinformować pracownika Centrum prowadzącego zajęcia.
10. Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na korytarzach, w salach, na ścieżkach edukacyjnych oraz pozostałych miejscach, w których prowadzone są zajęcia.
11.Osoby korzystające z Centrum zobowiązane są do:
a) utrzymywania porządku podczas przebywania na terenie Centrum,
b) przestrzegania zakazu wnoszenia lub spożywania alkoholu lub zażywania jakichkolwiek środków odurzających,
c) przestrzegania zakazu palenia papierosów.
12. Postój pojazdów jest możliwy jedynie w miejscu do tego wyznaczonym.
13. Niedopuszczalne jest poruszanie się po wyznaczonych ścieżkach edukacyjnych pojazdami silnikowymi oraz konno.

V. Regulamin korzystania ze ścieżek edukacyjnych.
1. Ścieżki edukacyjne są obiektami ogólnodostępnymi, z których mogą korzystać grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
2. Ścieżki edukacyjne udostępnione są przez Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek nieodpłatnie w celach edukacyjnych oraz rekreacyjnych.
3. Odpowiedzialność na ścieżkach edukacyjnych ponosi bezpośrednio uczestnik – w przypadku grup zorganizowanych – kierownik lub opiekun grupy.
4. Osoby korzystające ze ścieżek edukacyjnych zobowiązane są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o lasach, ochrony przyrody oraz ochrony przeciwpożarowej.
5. Osoby znajdujące się na terenie ścieżek edukacyjnych zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa.
6. Osoby przebywające na terenie ścieżek edukacyjnych zobowiązane są do przestrzegania uwag i wskazówek pracowników Centrum.
7. W czasie burz i silnych wiatrów obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na ścieżki edukacyjne.
8. Zabrania się używania otwartego ognia w miejscach do tego nieprzewidzianych.
9. Za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
10. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu podlegają karze grzywny w trybie postępowania karno-administracyjnego.

VI. Rezerwacja terminów zajęć w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek.
1. Rezerwacja obejmuje korzystanie z obiektów Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek (sala konferencyjna duża, sala konferencyjna mała,  sala edukacyjna, sala wystawy przyrodniczej, ścieżki edukacyjne oraz wiata)
2. Z zajęć w Centrum Promocji Lasów Państwowych mogą korzystać osoby, które uzgodnią pobyt i wypełnią formularz rezerwacji oraz dostarczą go edukatorowi Centrum.  Rezerwacja zajęć
w Centrum Promocji Lasów Państwowych dokonywana jest za pomocą formularza rezerwacji dostępnego w Centrum oraz na stronie internetowej. Zgłoszenia rezerwacji dokonuje się drogą mailową, telefonicznie lub osobiście. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest drogą mailową lub telefonicznie na adres lub nr telefonu wskazany przez Rezerwującego, w ciągu
2 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji. Tylko potwierdzenie rezerwacji jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.
3. Rezerwacji można dokonywać w godzinach pracy Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
4. Zajęcia w Centrum Promocji Lasów Państwowych mogą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
5. Zajęcia edukacyjne w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek są bezpłatne.
6. Rezerwacji zajęć w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek należy dokonać:
a) Minimum 5 dni przed planowaną datą zajęć edukacyjnych, jeżeli Rezerwujący zamawia usługi dodatkowe takie jak ognisko. Rezerwacja zostanie dokonana w przypadku posiadania przez Centrum wolnych terminów.
b) Minimum 3 dni robocze przed planowaną datą zajęć edukacyjnych, jeżeli Rezerwujący nie zamawia usług dodatkowych. Rezerwacja zostanie dokonana w przypadku posiadania przez Centrum wolnych terminów.
7. Rezygnacja musi zostać zgłoszona drogą mailową lub telefonicznie na adres lub nr telefonu wskazany na stronie internetowej nie mniej niż 2 dni robocze przed planowaną rezerwacją.
8. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć edukacyjnych organizowanych w Centrum Promocji Lasów Państwowych odpowiedzialność prawną ponoszą opiekunowie grup.
9. Za zniszczenia wynikłe podczas trwania zajęć edukacyjnych odpowiadają i ponoszą odpowiedzialność (również materialną) opiekunowie grup. Opiekunowie są obecni przez cały czas trwania zajęć edukacyjnych.
10. Po zakończeniu zajęć Opiekunowie grup zobowiązani są wypełnić Kartę pobytu w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek.
11. Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
12. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje osoba zajmująca się edukacją w uzgodnieniu z nadleśniczym Nadleśnictwa Krucz.

_________________________________________________________________

Miejsce Postoju Pojazdu w Nadleśnictwie Krucz fot. Joanna Kupka

Regulaminy do pobrania znajdują sie poniżej: