Wydawca treści Wydawca treści

Wiosna to, obok jesieni najlepszy czas do sadzenia nowych drzew

Wiosną 2019 r. w Nadleśnictwie Krucz zostało posadzonych łącznie niemal 1.750.000 szt. młodych drzewek.

Wiosna to, obok jesieni, najlepszy okres do sadzenia nowych drzew, zarówno w formie odnowienia lasu jak i zalesień np. gruntów porolnych.

Wiosną 2019 r. w ramach wprowadzania nowego pokolenia lasu w Nadleśnictwie Krucz zostało posadzonych łącznie niemal 1.750.000 szt. młodych drzewek: jednorocznych, dwu- i trzyletnich sadzonek różnych gatunków, takich jak:
- sosna zwyczajna – 1.272.000 szt.
- dąb (szypułkowy i bezszypułkowy) – 140.000 szt.
- brzoza brodawkowata – 110.000 szt.
- buk zwyczajny – 101.000 szt.
- świerk pospolity – 21.000 szt.
- olcha – 12.000 szt.
- lipa – 15.000 szt.
oprócz w/w gatunków leśnicy posadzili w lesie różne tzw. gatunki biocenotyczne m.in. rokitnika, jarzęba zwyczajnego, różę dziką, jałowca czy też kruszynę.
Łączna powierzchnia, na której wiosną posadzono sadzonki wyżej wymienionych gatunków głównych i biocenotycznych to 231 ha gruntów leśnych.


Na powierzchni 231 ha rośnie już nowy las. Głównie na skutek suszy w niektórych miejscach nastąpiły wypady sadzonek posadzonych w ubiegłym roku, konieczne było zatem wykonanie poprawek – w tym roku w Nadleśnictwie Krucz, w formie poprawek posadzono młode drzewka na łącznej powierzchni 12 ha.

Powierzchnię prawie 15 ha uznano za odnowienie naturalne, gdyż rosnące tam drzewka, wyrosłe z nasion sąsiednich drzew, rokują spore nadzieję na dobry wzrost i rozwój.
Oprócz sadzenia sztucznego, gdzie nowy las rośnie posadzony „ręką człowieka" w Nadleśnictwie Krucz, w miejscach gdzie jest to możliwe, inicjuje się odnowienia półnaturalne poprzez siew z wcześniej zebranych nasion. W tym roku nowy las „z siewu" rośnie na powierzchni prawie 10,34 ha.

Odnowienie lasu, posadzenie nowych drzewek w lesie to duży wysiłek wielu ludzi, którzy wykonują ciężką i bardzo odpowiedzialną pracę. Nowy las najczęściej powstaje z sadzonek wyhodowanych w specjalnym miejscu zwanym szkółką leśną, stamtąd po roku, dwóch czy trzech latach, po długim i kosztowym procesie pielęgnacji tych sadzonek w szkółce, drzewka te trafiają do lasu. Powstaje nowy las.

Dlatego też, spacerując po lesie, zbierając grzyby czy jagody, starajmy się uszanować pracę tych ludzi, dzięki którym ten nowy las rośnie. Zgodnie z ustawą o lasach, w trosce o rosnące tam młode pokolenie, wstęp na uprawy leśne do wysokości 4 m jest zabroniony.

Las jest naszym wspólnym dobrem, pożytki płynące z lasu: klimatyczne, krajobrazowe, turystyczne, zdrowotne czy produkcyjne są nieocenione pamiętajmy zatem o tym, że las rośnie bardzo wolno, a każde umyślnie wyrwane, czy uszkodzone młode drzewko to strata, którą naprawia się często przez wiele lat.

fot. Jan Filoda, Joanna Kupka


Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

W Nadleśnictwie Krucz odnowienia obejmują rocznie ok. 240 ha. Bierzemy także udział w programie zwiększania lesistości kraju poprzez pomoc w sporządzaniu planów zalesieniowych dla prywatnych właścicieli gruntów rolnych – z każdym rokiem zalesiają oni coraz większe tereny.

Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.

Zalesienia gruntów porolnych prowadzone są zwykle wśród roślin zielnych. Osłaniają one sadzonki oraz nie dopuszczają do zachwaszczenia powierzchni.


Corocznie Nadleśnictwo Krucz pielęgnuje ok. 320 ha gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.

Czyszczenia wczesne wykonujemy corocznie na obszarze ok. 80 ha, czyszczenia późne – na 116 ha, trzebieże wczesne – na ok. 190 ha, a trzebieże późne – na ok. 900 ha.

Następną czynnością jest wprowadzanie sadzonek gatunków drzew i krzewów, które mogą stworzyć dolne warstwy drzewostanu, tzw. podszytu. Podszyt sadzony jest na siedliskach ubogich, gdzie z powodu niedoboru związków pokarmowych lub wody gatunki drzewiaste mają niewielką szansę wytworzenia dolnego piętra drzewostanu.