Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

1. Zagrożenia biotyczne

a). Zagrożenia wynikające ze struktury i składu gatunkowego drzewostanów

Duży udział sosny zajmującej prawie 89% powierzchni leśnej w składzie gatunkowym drzewostanów przyczynia się do zwiększonej podatności środowiska leśnego na ujemny wpływ powodowanych przez czynniki biotyczne. Odnosi się to do form degeneracji lasu takich jak:
- borowacenie
- monotypizacja
- neofityzacja

b). Zagrożenia powodowane przez szkodniki owadzie

Jednogatunkowe i jednowiekowe drzewostany sosnowe występujące na większości powierzchni Nadleśnictwa Krucz są przyczyną dużego zagrożenia ze strony szkodników owadzich:
- brudnica mniszka,
- strzygonia choinówka,
- barczatka sosnówka,
- boreczniki,
- poproch cetynia,
- osnuja gwiaździsta.

Na terenie nadleśnictwa stwierdzono występowanie ognisk gradacyjnych na łącznym areale 14 564 ha, (z tego 13 944 ha szkodniki sosny oraz 620 ha szkodniki dębów).

W latach 2003 – 2013 wykonano zabiegi chemicznego ograniczania liczebności szkodników sosny i dębu na łącznej powierzchni 10 014,00 ha.

W celu prowadzenia skutecznej ochrony lasu przed szkodliwymi owadami nadleśnictwo stosuje różne czynności monitoringu liczebności szkodników: wykłada pułapki feromonowej, prowadzi liczenie samic podczas przejść przez zagrożone drzewostany w czasie kulminacji rójki, wykonuje jesienne poszukiwania zimujących stadiów szkodników sosny, prowadzi kontrolowany wylęg larw/gąsienic w celu określenia zdrowotności oraz inne kontrole zalecone przez ZOL.

Osłabione i chore drzewa są zasiedlane przez szkodniki wtórne (fizjologiczne i techniczne), w skutek czego masowo wydziela się posusz. Na terenie Nadleśnictwa Krucz do najważniejszych szkodników wtórnych należą: cetyńce, smoliki kornik drukarz oraz przypłaszczek granatek. Ochrona przed tymi szkodnikami polega głównie na wyznaczeniu, terminowym usuwaniu i wywożeniu z lasu drzew zasiedlonych, terminowym wywozie pozyskane drewna z lasu ponadto wykładaniu pułapek klasycznych i feromonowych.

c). Zagrożenie powodowane przez patogenny grzybowe

Potencjalne zagrożenie ze strony pasożytniczych grzybów (huby korzeniowej i opieniek) występuje szczególnie w drzewostanach rosnących na gruntach porolnych, które zajmują powierzchnie 2 234,88 ha. Powierzchnia uszkodzeń przez patogenny grzybowe przedstawia się następująco uszkodzenia słabe 126,82 ha, uszkodzenia średnie 44,56 ha oraz uszkodzenia silne 2,50 ha. Chemiczne zwalczanie patogenów w Nadleśnictwie Krucz prowadzi się tylko na szkółce leśnej, gdzie wykonuje się opryski przeciwko osutce sosnowej, mączniakom dębu i zgorzeli siewek. Szeroka gama środków zapobiegawczych: mikoryzowanie sadzonek, specjalistyczne przygotowanie gleby, właściwy dobór składu gatunkowego odnowień i zalesień oraz odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne pozwalają na ograniczenie do minimum potencjalnego zagrożenia.

d). Zagrożenie powodowane przez zwierzynę

Obszary Nadleśnictwa Krucz stanowią miejsce przebywania populacji zwierząt łownych – jelenia, daniela, dzika i sarny. Efektem tego są wyrządzane szkody – głównie zgryzanie upraw, spałowanie młodników oraz redukcja liściastych gatunków głównych i domieszkowych w zakładanych uprawach. Ogółem powierzchnia uszkodzonych upraw i młodników w całym nadleśnictwie wyniosła 1 358,07 ha. W ostatnich latach obserwuje się zwiększony wzrost szkód powodowanych przez bobry, które stwierdzono na powierzchni 7,45 ha. W celu zmniejszenia rozmiaru szkód należy dążyć do utrzymania optymalnego stanu zwierzyny łownej poprzez pełne wykorzystanie planów odstrzału. Pozostałe sposoby jak grodzenia upraw, prawidłowe zagospodarowanie poletek łowieckich, stosowanie mechanicznych i chemicznych środków odstraszających, palikowanie modrzewia, zimowe wykładanie drzew ogryzowych wpływa na ograniczanie rozmiaru wyrządzonych szkód.

2. Zagrożenia antropologiczne

a). Zanieczyszczenie powietrza, wód i gleb

Nadleśnictwo Krucz leży w rejonie o niskiej koncentracji przemysłu. Najwięcej emisji zanieczyszczeń pochodzi z gospodarstw domowych, szczególnie w okresie grzewczym oraz niektóre zakłady przemysłowe na terenie Czarnkowa. Nadleśnictwo położone jest w strefie wielkopolskiej, dla której jakość powietrza oceniono pod kątem dwutlenku siarki i tlenków azotu do klasy A. Pod względem oceny jakości powietrza pod kątem zanieczyszczenia ozonem oceniono na klasę C, co oznacza przekroczenie poziomu docelowego dla rozpatrywanej substancji.

Spośród głównych cieków przepływających przez teren Nadleśnictwa, stan wód badano roku 2011, i określono ich stan na dobry, umiarkowany oraz potencjalnie dobry. Stan wód jeziora Białego badanych w roku 2011 określono na zły oraz poniżej dobrego. Aktualne potencjalne zagrożenia stanowią: nieregulowana gospodarka wodno – ściekowa na terenach wiejskich, intensywne stosowanie wspomaganych chemicznie metod agrotechnicznych, niekontrolowany rozwój zabudowy rekreacyjnej i turystycznej oraz występowanie tzw. Dzikich wysypisk śmieci i wylewisk.

b). Zagrożenie pożarowe

Ze względu na obecność dużych kompleksów borów sosnowych Nadleśnictwo Krucz zakwalifikowane zostało do I kategorii – dużego zagrożenia pożarowego. W ubiegłym okresie gospodarczym na terenie Nadleśnictwa Krucz wybuchły 43 pożary na łącznej powierzchni 7,13 ha. Powierzchnia przeciętnego pożaru wynosiła 0,17 ha. Głównymi przyczynami pożarów była nieostrożność w obchodzeniu się z ogniem, linie energetyczne, przyczyny nieustalone oraz wyładowania atmosferyczne. Celem ograniczania ilości i wielkości pożarów Nadleśnictwo prowadzi obserwacje terenu z dwóch wież ppoż. zlokalizowanych w L. Gniewomierz oraz L. Tarnowiec. Przy siedzibie Nadleśnictwa zlokalizowana jest baza sprzętu ppoż wyposażona w motopompy pływające, tłumice, szpadle, gaśnice, hydronetki plecakowe oraz inny niezbędny sprzęt do podjęcia natychmiastowych działań celem stłumienia pożaru w zarodku. Nadleśnictwo ponadto dysponuje samochodem patrolowym z zestawem wysokociśnieniowym typu Fire Skid zbiornikiem 400 l wody i środka pianotwórczego.

3.Zagrożenia abiotyczne

a). Zagrożenia powodowane przez ekstremalne zjawiska atmosferyczne. Wśród czynników atmosferycznych mogących najsilniej oddziaływać na lasy Nadleśnictwa Krucz wymienić należy silne wiatry i huragany. Na szczęście w ostatnim dziesięcioleciu nie obserwowano dużych uszkodzeń spowodowanych przez ten czynnik. Rocznie usuwa się z powodu wiatru około 100 – 150 m3. W ostatnich latach obserwuje się szkody spowodowane przez wahania poziomu wód gruntowych na łącznej powierzchni około 150 ha. Pewnym zagrożeniem dla upraw i szkółek leśnych są dość częste, późne przymrozki wiosenne (połowa maja). W bezodpływowych obniżeniach terenu występują niewielkie zmrozowiska, szczególnie niebezpieczne dla nowo zakładanych upraw.