Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa


Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy kieruje i sprawuje nadzór nad pracą w nadleśnictwie, reprezentuje firmę na zewnątrz.

Zastępca Nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnej zajmuje się sprawami związanymi z hodowlą i użytkowaniem lasu, ochroną lasu (w tym ochroną przeciwpożarową) i ochroną przyrody, zagospodarowania turystycznego, łowiectwa. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu a także koordynuje działania związane ze sprzedażą drewna. Dział Gospodarki Leśnej jest odpowiedzialny za prowadzenie zajęć edukacyjnych, prowadzenie witryny internetowej nadleśnictwa, Biuletynu Informacji Publicznej.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

 

 

Podział Nadleśnictwa Krucz na leśnictwa

(Adresy i numery do leśnictw w zakładce "Kontakt")

 

Inżynier Nadzoru prowadzi kontrolę nad pracami wykonywanymi w terenie.

Inżynier nadzoru ds. kierowania Centrum Promocji LP Goraj-Zamek i praktycznej nauki zawodu prowadzi całokształt spraw związanych z Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek oraz całokształt spraw związanych z praktyczną nauką zawodu uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Goraju.

Główny Księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych oraz kieruje pracami wykonywanymi w dziale Księgowości.

Dział Finansowo-Księgowy wykonuje prace dotyczące spraw finansowych nadleśnictwa, płacowych i kasowych.

Sekretarz sprawuje nadzór i kieruje pracami w dziale Administracyjno-Gospodarczym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu.