Wydawca treści Wydawca treści

Dotacja na edukację ekologiczną ze środków NFOŚiGW w Warszawie

Ponad 1.037.000,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymało Nadleśnictwo Krucz.
Kwota ta stanowi 70% całkowitych kosztów projektu edukacyjnego, w ramach którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Uruchomienie multimedialnej edukacji społeczeństwa o ekologiczno-przyrodniczym, gospodarczym i historyczno-kulturowym znaczeniu zasobów Lasów Państwowych – poprzez kompleksowe wyposażenie interaktywnych wystaw edukacyjnych w Regionalnym Ośrodku Edukacji Leśnej (ROEL) „Masztalarnia” w Goraju-Zamku.”

Umowa o przekazaniu dotacji została podpisana 17 kwietnia 2018 r. w Warszawie  przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Krucz p. Stanisława Zalewskiego oraz p. Annę Król - Zastępcę Prezesa NFOŚiGW.

Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Dzięki  realizacji  projektu  edukacja  ekologiczna,  przyrodnicza  oraz  leśna będzie również miała na celu:
1.Upowszechnianie  w  społeczeństwie  wiedzy  o  środowisku  leśnym  oraz   wielofunkcyjnej
i  zrównoważonej gospodarce leśnej.
2.Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu i środowiska przyrodniczego.
3.Budowanie zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników, w tym:
a) poznanie funkcji lasu w przyrodzie i życiu człowieka,
b) zrozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym, w tym zależności łączących człowieka i środowisko przyrodnicze,
c) poznanie leśnictwa – ważnej    gałęzi    gospodarki narodowej zarządzanej zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju,
d) promowanie wiedzy leśnej, kultury i historii związanej z leśnictwem,
e) kształtowanie pozytywnego wizerunku leśników i leśnictwa,
f) uczenie, kształtowanie postaw właściwego zachowania w lesie i w środowisku przyrodniczym,
g) uświadamianie zagrożeń dla lasu, dla środowiska przyrodniczego oraz poznawania metod przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Sala Wystawy ekologiczno - przyrodniczo-leśnej.
          Wystawa ma charakter spaceru po lesie, w różnych następujących po sobie fazach rozwojowych oraz porach roku. Podzielona na szereg dioram – wydzielonych prezentacji stanowiących spójną, konsekwentną całość. Jest wystawą z wieloma przyrodniczymi eksponatami, modelami oraz multimedialnymi, nowoczesnymi, atrakcyjnymi elementami.
          Wystawa ekologiczno-przyrodniczo-leśna jako spójna całość opowiada o wszystkich fazach życia lasu od momentu siewu czy sadzenia do momentu naturalnej śmierci lub do ścięcia drzewa na potrzeby gospodarki, społeczeństwa

Sala Wystawy Historycznej.
            Wystawa w bardzo atrakcyjny, innowacyjny sposób przedstawia zagadnienia historyczne, kulturowe i przyrodnicze. Wystawa będzie obejmowała takie dioramy jak m.in.: Historia Puszczy Noteckiej, Historia Lasów Państwowych, Zawody związane z leśnictwem, Zaproszenie na wystawę, Interaktywna Mapa Polski

Zwiedzanie oraz korzystnie przez placówki oświatowe, instytucje, grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne, obu interaktywnych, multimedialnych Wystaw będzie nieodpłatne.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowa Edukacja ekologiczna”