Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa Krucz ustanowiono trzynaście użytków ekologicznych na łącznej powierzchni 8,98 ha.

Podstawą prawną ich uznania były dokumenty:
• Uchwała Nr VIII/61/2003 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie uznania gruntów za użytek ekologiczny (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 129, poz 2422)
• Uchwała Nr XXVIII/357/06 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 21 września 2006r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 169 , poz 3909)

Użytki ekologiczne położone są w następujących leśnictwach:
• Goraj – 9 użytków,
• Ciszkowo – 3 użytki,
• Kruczlas – 1 użytek.

Ochrona walorów użytków ekologicznych realizowana jest poprzez wprowadzanie następujących zakazów:
• niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
• uszkadzania i zanieczyszczenia gleby,
• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
• zmiany sposobu użytkowania ziemi,
• umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, lęgowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,
• umieszczania tablic reklamowych,
• zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych.