Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Krucz znajdują się rezerwaty przyrody:

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz, o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Nadleśnictwo w sieci ECONET i NATURA 2000. Tereny Nadleśnictwa znajdują się w sieci obszarów, których walory decydują o dziedzictwie przyrodniczym Europy (ECONET) oraz sieci ekologicznej mającej na celu zapewnienie ekosystemom trwałej egzystencji (NATURA 2000).

Pomniki przyrody

Na terenie nadleśnictwa występują pomniki przyrody w formie pojedynczych drzew oraz grup drzew.

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa Krucz ustanowiono trzynaście użytków ekologicznych na łącznej powierzchni 8,98 ha.

Ochrona gatunkowa

Dzięki prowadzonym licznym inwentaryzacjom Nadleśnictwo posiada wiedzę na temat lokalizacji rzadkich i cennych gatunków, dzięki czemu może podjąć odpowiednie środki celem ochrony oraz zachowania ich dla przyszłych pokoleń.