Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa Krucz wynosi 18 036 ha. Lasy prywatnej własności nadzorowane przez nadleśnictwo zajmują 1.415,95 ha powierzchni leśnej. Grunty leśne zalesione stanowią 16 570 ha, grunty niezalesione 336 ha, grunty związane z gospodarką leśną 584 ha, grunty nieleśne 590 ha. Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 42 386 ha na terenie: Miasta Czarnków i gmin: Czarnków, Lubasz, Połajewo, Wieleń, Wronki, Obrzycko i Ryczywół. Lesistość terytorialnego zasięgu działania nadleśnictwa wynosi 44,8%.
Zdecydowaną większość powierzchni leśnej stanowią gleby typu bielicowego (około 60 %), ubogie w części organiczne o znacznej przepuszczalności. Na drugim miejscu są gleby rdzawe zajmują 18%. Stosunkowo duży udział mają również gleby semihydrogeniczne (szczególnie glejobielicowe) powstałe pod wpływem wysokiego poziomu wód gruntowych występujące na 12% powierzchni Nadleśnictwa.

Podobnie jak lasy innych puszczańskich nadleśnictw, lasy Nadleśnictwa Krucz charakteryzują się nieprawidłową strukturą wieku. Są to głównie jednogatunkowe drzewostany sosnowe powstałe po roku 1924 po katastrofalnej gradacji sówki choinówki.

Układ klas wieku: I kl. 2.116,56 ha–12,6%; II kl. 1.661,50 ha–9,97%; III kl. 2.241,06 ha–13,45%; IV kl.6.397,80 ha-38,4%, V kl. 3018,45 ha- 18,11%, VI kl. i starsze 825,93 ha- 7,47%

 

Głównym gatunkiem lasotwórczym jest Sosna zajmująca 88,5% powierzchni leśnej. Następnymi w kolejności są: Dąb (Db)- 3,5%, Brzoza (Brz)- 2,2%, Olsza (Ol) 2%, Świerk (Św)- 1,5%, , Buk (Bk)- 1,3%, Modrzew (Md), Jesion (Js), Klon (Kl), Grab (Gb), Topola (Tp), Osika (Os), Lipa (Lp)- 1%
Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 63 lata, przeciętny zapas na 1 ha grubizny brutto 259m3
Ponad 99% drzewostanów nadleśnictwa pochodzi z odnowienia sztucznego, 0,5% z odnowienia naturalnego i mniej niż 0,5% to drzewostany odroślowe.
Siedliska leśne w Nadleśnictwie są na ogół ubogie:
bory stanowią 65,6 % powierzchni w tym Bór Świeży (Bśw) 65,5%, Bór wilgotny (Bw) 0,1%, bory mieszane 16,9 % w tym Bór Mieszany świeży (BMśw) 13,8%, Bór Mieszany wilgotny (BMw) 3,0%, Bór Mieszany bagienny (BMb) 0,1%, lasy i olesy 17,5 % w tym Las Mieszany świeży (LMśw) 5,4%, Las Mieszany wilgotny (LMw) 3,8%, Las świeży Lśw 5,3%, Las wilgotny (Lw)2,2%, Ols (OL) 0,2% i Ols Jesionowy (OLJ) 0,6%.

 

 

Lasy stanowią dominującą formację roślinną w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa, tworząc następujące zbiorowiska: bór suchy (Cladonio – Pinetum), suboceaniczny bór świeży (Leucobryo – Pinetum), bór bagienny (Vaccinio uliginosi – Pinetum), bór mieszany (Querco roboris – Pinetum), żyzna buczyna niżowa (Melico – Fagetum), świetlista dąbrowa (Potentillo albae – Quercetum), środkowoeuropejski las grądowy (Galio sylvatici – Carpinetum), olsy (Ribo nigri – Alnetum) oraz lasy łęgów jesionowo – olszowych (Circaeo – Alnetum).

Do drzewostanów cennych należy zaliczyć wszystkie drzewostany nasienne; wśród, których jest:

  • siedem wyłączonych drzewostanów nasiennych (WDN) o łącznej powierzchni 41,56 ha (5 sosnowych - o powierzchni 32,66 ha, 1 bukowy o powierzchni 5,90 ha i 1 świerkowy o powierzchni 3,00 ha)
  • 93 gospodarczych drzewostanów nasiennych (GDN) o łącznej powierzchni 334,89 ha,
  • 8 drzew matecznych,
  • sosnowe, bukowe oraz dębowe bloki upraw pochodnych o łącznej powierzchni 129,15ha.