Wydawca treści Wydawca treści

Zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

 O PROJEKCIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenie i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i zwiększenie powierzchni objętej systemami wczesnego ostrzegania.

Projekt związany z ochroną przyrody i środowiska polegający na planowaniu, projektowaniu i realizacji przedsięwzięć w ramach:

Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń  związanych z pożarami lasów

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków własnych Lasów Państwowych.

Działania podejmowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego jak i europejskiego.

Zagrożenie pożarami lasów w Polsce jest jednym z najwyższych w Europie. Zapobieganie im wymaga bardzo wysokich nakładów. Lasy Państwowe w walce z tym niebezpiecznym żywiołem starają się wykorzystać dostępne środki, w tym fundusze unijne.

Nadleśnictwo Krucz leżące na terenie Puszczy Noteckiej zakwalifikowane jest do I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego lasów. Występuję tutaj duże zapotrzebowanie na działania prewencyjne, chroniące lasy przed powstawaniem pożarów, a także minimalizujące ich negatywne skutki. Realizacja Projektu dąży do wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania w sytuacji zagrożeń związanych z pożarami lasów a w szczególności szybszego i dokładniejszego określenia miejsca powstania pożaru oraz skrócenia czasu dotarcia jednostek Lasów Państwowych na miejsce pożaru.

Do osiągnięcia wyżej wymienionych celów, na terenie Nadleśnictwa Krucz prowadzone będą działania polegające na modernizacji dwóch istniejących dostrzegalni – Tarnowiec oraz Gniewomierz, wraz zakupem nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów.

Modernizacja dwóch dostrzegalni polega na montażu alternatywnego źródła zasilania energetycznego zamontowanych urządzeń, poprzez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych. Kwota dofinansowania z POLiŚ – 250,0 tys. zł netto.

Zakup i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów obejmuje montaż kamer z systemem przesyłu sygnału do stanowiska PAD (Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego) wraz z wykonaniem montażu szafy teletechnicznej oraz niezbędnej instalacji telekomunikacyjnej. Kwota dofinansowania z POLiŚ – 60,0 tys. zł netto.